Kênh tiếp nhận yêu cầu: EVNICT

Cv Phạm Công Đức

- ĐT: 0944 310390

- Email: ducpc.evnit@evn.com.vn